De Wetering – Humanitas

Beknopte weergave van een praktijkcase

De Wetering Betreft een woonzorglocatie van Humanitas in de stad Rotterdam. Op de locatie wonen 84 bewoners met somatische en psychogeriatrische indicaties. De PG-afdelingen kennen studio’s en een eigen huiskamer. De afdelingen Somatiek kennen studio’s en maken gezamenlijk gebruik van het restaurant, de activiteitenzaal en de tuin die zich op de begane grond bevinden.

Samen met zorgprofessionals is op deze locatie gekeken waar de grootste uitdagingen zich bevinden ten aanzien van afstandshouding (1,5m), hygiëne en gedrag. Zowel voor bewoners alsmede voor bezoekers en zorgprofessionals. Dit om enerzijds besmettingen van het COVID-19 virus te voorkomen en om er anderzijds voor te zorgen dat bewoners weer zo snel mogelijk bezoek kunnen ontvangen en De Wetering voldoet aan de richtlijnen die vanuit het RIVM worden gesteld.

Het advies is uitgewerkt in de vorm van een Customer Journey. Hierbij is tevens nagedacht over een ontvangstprotocol en verschillende vormen van communicatie waarmee belanghebbenden op de hoogte kunnen worden gebracht van de geldende huisregels en richtlijnen. Hieronder worden een aantal punten beknopt toegelicht.

1
2
3
4
5
6
7
1

Fietsenstalling: Aanbrengen van 1,5m vakken ten aanzien van fietsenstalling. Voorkomt dat men in contact komt met andermans fiets en bevorderd het houden van voldoende afstand.

2

Bewustwordingspunt: Pamflet met herkenbare pictogrammen en 1,5m strepen nabij de entree. Draagt bij aan bewustwording en bereidt mensen voor om binnen de gestelde kaders het gebouw te betreden.

3

Hygiëne-plein:  Zone nabij de ingang die een duidelijke vloermarkering kent (hygiëne-cirkel), waar men handschoenen en een mondkapje kan pakken en waar men wederom de huisregels in de vorm van herkenbare pictogrammen treft.

4

Checkpoint: Balie nabij hygiëne-plein vanwaar medewerkers en/of vrijwilligers overzicht kunnen behouden en waarvandaan hulp geboden kan worden ten aanzien van huisregels, routing en/of het op de juiste manier toepassen van beschermingsmiddelen. Men verkrijgt hier tevens een contactpunt-sleutel waarmee deuren kunnen worden geopend en lifttoetsen kunnen worden ingedrukt.

5

Sanitair: Gescheiden sanitaire voorziening voor internen/externen. Mogelijkheid om beschermingsmiddelen te vernieuwen en uitleg omtrent het hygiënisch doorspoelen en reinigen van het toilet.

6

Meet ‘n Greet: Ontmoetingshoek nabij entree. Voorkomt overbodige verkeersstromen van externen in het bouwwerk. Elke ontmoetingsplek kent zijn eigen vloermarkering (ontmoetingscirkel) en wordt na elk bezoek gereinigd. De plekken kunnen worden gereserveerd met behulp van een reserveringsapp.

7

Drive-in: Ontmoetingszone nabij gevel vanwaar bewoners eenvoudig in contact kunnen treden met naasten in de buitenruimte. Spreken/luisteren vindt plaats middels kier in de raamopening en zitplekken fungeren als nisjes ten behoeve van privacy.

Wil je meer weten over dit project of wil je zelf een scan laten uitvoeren? Neem contact met ons op.